Một số hình ảnh cơ sở vật chất của nhà trường

Tháng Tư 5, 2018 8:34 sáng

Trong những năm qua đơn vị trường tiểu học Sông Cầu luôn được các cấp chính quyền quan tâm, tọ điểu kiện mua sắm các trang thiết bị và cơ sở vật chất. Đảm bảo cho các con em trong địa bàn phường Sông Cầu đến trường học với điều kiện tốt nhất.

BNPO5748 BZDA6741 CDGQ2966 CYIY5606 DLAB3907 FDPH5302 FMTW5027 FYQP7761 HXKS3578 ILBB9726 IMG_2486 IMG_3087 IMG_3095 IMG_3099 IMG_3100 IMG_3103 IMG_3106 IMG_3108 IMG_3118 IMG_3124 IMG_3127 IMG_3180 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_E3119 MFIK7112 MKGV5848 OEWM0053 OFDZ3277 OIFW4236 OJYI6157 PSOT7931 WGGB8995 YDLO6012