Thông báo

Tháng Tám 8, 2016 2:47 chiều

Lịch tập huấn CNTT:
Thời gian: ngày 8,9/ 8/ 2016
Địa điểm: Tại phòng tin học nhà trương.
Thành phần: Toàn thể cán bộ GVCNV nhà trường.
Người viết thông báo:
Lục Thị NiênP_20160808_084018