Tài nguyên

Bài toán lớp 1

Trên cành có 7 con chim, có thêm 3 con chim bay đến. Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ? href=”http://thsongcau.tpbackan.edu.vn/wp-content/uploads/sites/170/2015/07/Truong_tieu_hoc_Ban_Mai_-_giai_Nhat_thi_offline_tai_le_phat_dong_1.jpg”>