Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Đón Chào năm học mới giáo viên trường tiểu học sông cầu chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho năm học tu sửa cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên,trang trí lớp…

Dấu hiệu chia hết cho 5

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 Số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 Ví dụ: 10,15,20,175.2995,58310. 29795, 113790…. Bài tập Bài 1: Hãy chọn các…